Hovedseksjon

KLEM - kunnskap, læring, empati, mestring

Mål for skolens KLEM arbeid:

Å skape trygghet, trivsel og godt læringsmiljø gjennom kontinuerlig fokus på forebyggende arbeid på klassenivå og skolenivå.

Det innebærer:

 • At skolens ledelse tar ansvar for at det arbeides grundig og systematisk med trivsels-og trygghetsfremmende tiltak på alle nivå i skolesamfunnet.
 • At klasseledelse preges av relasjonsbygging, gjensidig respekt, god undervisning og veiledning i tråd med "Klassens felles ferdigheter".
 • At elever opplever trygge friminutt i et sosialt fellesskap.
 • At alle voksne i skolesamfunnet har en felles forståelse og en felles håndheving av regler og rutiner.
 • At arbeidet med sosial kompetanse står på timeplanen ukentlig på alle trinn.
 • At det settes av tid til drøftinger og oppfølging på alle nivåer gjennom skoleåret.
 • (ledergruppa, trinnteam, storteamtid, fellestid, elevrådet, plangruppa, foreldremøter, FAU)
 • At skolen legger til rette for et tett samarbeid mellom hjem og skole.

 

Ledelsen: 

 • Utarbeider og følger opp skolens strategiske plan
 • Tett oppfølging av resultater (statlige prøver, nasjonale prøver, Osloprøver, elevundersøkelsen)
 • Observerer undervisning på alle trinn gjennom skoleåret.
 • Faste møter med trinnlærerne. Fokus på å analysere klassemiljøet og drøfte behov for tiltak og støtte faglig og sosialt.

 

Hjem–samarbeid samarbeid:

 • Skolen ønsker en tett kontakt med foresatte til beste for den enkelte elev og til beste for klassen og skolen som helhet.
 • Det er utarbeidet et årshjul for samarbeid hjem-skole på klassenivå.
 • Skolen har utarbeidet et "Forventningsskriv til foresatte" og et "Forventningsskriv til FAU og foreldrekontakter".
 • Skolen har klare rutiner og planer for oppfølging av negativ adferd. 

I alle klasserom henger plakater med 10 kjennetegn for godt læringsmiljø. Dette er punkter som man øver på og snakker om i de ulike gruppene. Vi kaller disse punktene for "Klassens kollektive ferdigheter".

Lærer først i klasserommet: 

 • Rolig inn i klasserommet og hilse
 • Plan for timen på tavla/ mål for uka ved tavla
 • Komme raskt i gang
 • Klassen kan arbeide konsentrert med oppgaver
 • Gode overganger mellom ulike aktiviteter
 • God avslutning av timen- og orden i klasserommet før utmarsj
 • Språk: Respekt og omtanke
 • Ingen mobbing, ekskludering eller plaging
 • Humor og varme

 

Trivselsarrangementer på Klemetsrud skole: 

 • Hvert trinn har ansvar for en fellessamling i løpet av skoleåret.
 • Elevrådet arrangerer trivselstiltak i friminuttene med jevne mellomrom (selger kaker, aktiviteter i gymsalen m.m)
 • Talentshow i mars.
 • Aktivitetsdager høst, vinter og vår.